Gebruikersvoorwaarden THAR

Het Platform en de Modules worden ter beschikking gesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thar Uitgeverij B.V., gevestigd te (4811 AA) Breda aan de Academiesingel 1, ingeschreven in het handelsregister onder 67834000 (“THAR”). 

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedrijf: de opdrachtgever met wie THAR een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van het Platform en/of bepaalde Modules.

Platform: het online leerplatform van THAR, toegankelijk via https://thar.online. 

Modules: de cursussen en/of opleidingen en/of instructies, met daarbij behorende toetsen en informatie, die door THAR via het Platform aan het Bedrijf en Gebruiker ter beschikking worden gesteld op basis van de overeenkomst met het Bedrijf. 

Bedrijfsaccount: het account dat door THAR aan het Bedrijf is verstrekt op basis waarvan het Bedrijf toegang heeft tot het Platform en/of bepaalde Modules en waarmee het Bedrijf Gebruikers kan uitnodigen om een Gebruikersaccount aan te maken. 

Gebruiker: degene die feitelijk gebruik maakt van het Platform en/of de Modules. 

Gebruikersaccount: het account van een Gebruiker waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en bepaalde Modules. 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Als je het Platform en/of de Modules gebruikt zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door in te loggen stem je in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.2 De voorwaarden staan ook op website van THAR, https://www.tharonline.nl/, waar je de voorwaarden kunt downloaden.

3. Toegang tot het Platform en Modules

3.1 Om gebruik te kunnen maken van het Platform en om een Module te kunnen volgen dien je te beschikken over een Gebruikersaccount, waarvoor je je dient te registreren. Registratie kan alleen geschieden op uitnodiging van de beheerder van het Bedrijfsaccount of door THAR.

3.2 Registratie geschiedt door het volledig invullen van de gegevens op het online inschrijfformulier, welke een nieuwe Gebruiker ontvangt bij de eerste kennismaking met het Platform. Via dit formulier bevestigt de Gebruiker zijn uitnodiging door het invullen van diens volledige naam en eigen gekozen wachtwoord. Na bevestiging kan de Gebruiker inloggen met zijn e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord. Daarmee krijg je toegang tot het Platform en de voor jou als Gebruiker beschikbare Module(s). Per Gebruiker (en e-mailadres) kan slechts één Gebruikersaccount worden aangemaakt.

3.3 Een Gebruikersaccount is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief. Zij is gekoppeld aan één Gebruiker. Als Gebruiker krijg je een persoonlijk en herroepelijk recht om het Platform en de voor jou beschikbare Modules te gebruiken.

3.4 Als Gebruiker dien je het door jou gekozen wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen. Je neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.

3.5 Als Gebruiker mag je het Platform en de daarop voor jou beschikbare Modules alleen voor het beoogde doel gebruiken. Het is niet toegestaan deze voor andere (oneigenlijke) doeleinden te gebruiken of onrechtmatig te gebruiken. THAR kan in dat geval je Gebruikersaccount direct blokkeren en de eventuele schade op jou als Gebruiker verhalen.

3.6 Je moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van je wachtwoord en/of Gebruikersaccount direct schriftelijk of per e-mail melden aan THAR. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door THAR van deze melding ben je aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik/misbruik dat met het wachtwoord en/of je Gebruikersaccount wordt gemaakt.

3.7 Indien THAR constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of je Gebruikersaccount, heeft THAR het recht je Gebruikersaccount en het wachtwoord onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die THAR hierdoor lijdt op je te verhalen, zonder dat THAR aansprakelijk is voor schade aan de zijde van jou als Gebruiker.

3.8 Als Gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor de faciliteiten die nodig zijn voor het gebruiken en de toegang tot het Platform en/of de Modules. THAR is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van die faciliteiten. 

4. Modules

4.1 Voor jou als Gebruiker zijn alleen de Modules beschikbaar die het Bedrijf of THAR voor jou heeft geselecteerd.

4.2 Het kan zijn dat een Module slechts gedurende een beperkte tijd beschikbaar is. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige afname van de Module.

4.3 Iedere Module bevat toetsingsvragen om het kennisniveau van de Gebruiker te toetsen. Afhankelijk van de vooraf ingestelde toetsingsscore wordt bepaald of de betreffende Module succesvol is afgerond. Naast score van toetsing is ook tijd en voortgang een eis waarop getoetst worden. De gradaties kunnen per Module verschillend zijn. Telkens nadat een Gebruiker de eindtoets van een betreffende Module succesvol heeft afgerond, kan het betreffende certificaat van deelname gedownload worden.

4.4 Indien Gebruiker een eindtoets of een van de andere gestelde eisen niet haalt, dan is THAR niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. THAR is niet verplicht de Gebruiker herkansingen te geven, noch is zij verantwoordelijk voor de daardoor veroorzaakte (extra) kosten. Ook niet indien sprake is van onjuiste informatie in een toets.

5. Beschikbaarheid

5.1 THAR zich zal inspannen om het Platform beschikbaar te houden en toegang te verschaffen tot de Modules. THAR werkt continu aan een goed werkend Platform en goed werkende Modules, maar kan niet garanderen dat deze altijd volledig werken en/of altijd of zonder onderbrekingen toegankelijk zijn. Het Platform en/of de Modules kunnen bijvoorbeeld in het geval van storingen of onderhoud tijdelijk niet beschikbaar of bereikbaar zijn. THAR is niet aansprakelijk voor storingen, verstoring of verlies van prestaties.

5.2 THAR behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor aansprakelijk en/of schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing: a. het Platform en/of Modules en/of overige informatie op het Platform te verwijderen, verbeteren of anderszins te wijzigen; b. het Platform en/of Modules geheel of gedeeltelijk (tijdelijk of definitief) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.

5.3 Het Platform en/of de Modules bevatten mogelijk interfaces met faciliteiten van derden of hyperlinks naar websites van derden. THAR heeft geen controle over of invloed op deze faciliteiten of websites en garandeert niet de werking of beschikbaarheid ervan. THAR is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

6. Duur toegang

6.1 Het gebruiksrecht en de toegang tot het Platform en de Modules en de daarop ter beschikking gestelde informatie eindigt per direct wanneer je als Gebruiker niet langer werkzaam bent voor of in opdracht van het Bedrijf of wanneer het Bedrijfsaccount eindigt vanwege het eindigen van de overeenkomst tussen THAR en haar opdrachtgever.

7. Klachten en helpdesk

7.1 Het Platform biedt een helpdesk, via een zogenaamde chatfunctie, die in principe op werkdagen beschikbaar is tussen 08.00 uur en 22.00 uur. Als Gebruiker kun je daar vragen stellen. THAR spant zich in om vragen spoedig te beantwoorden, maar THAR geeft geen garantie voor het beschikbaar zijn van de helpdesk, een responstijd of het daadwerkelijk kunnen beantwoorden van vragen. THAR kan bovendien nadere voorwaarden stellen aan de beantwoording van vragen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Het Platform en de Modules zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks garandeert THAR niet dat de informatie die op het Platform en in de Modules wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is. THAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op het Platform en/of de Modules, of voor het gebruik van die informatie, ook niet voor de informatie uit toetsen die je als Gebruiker na het volgen van een Module hebt gemaakt.

8.2 THAR is niet aansprakelijk voor de vergoeding van schade aan of van Gebruiker, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.3 In het geval THAR toch aansprakelijk is voor de vergoeding van enige schade dan is deze schade gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van THAR uitkeert. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van THAR beperkt tot een bedrag van EUR 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis.

8.4 THAR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, imagoschade, verlies van gegevens of schade door gemiste kansen.

8.5. THAR kan het ongestoorde gebruik van het Platform en/of de Modules niet garanderen en is dan ook nimmer aansprakelijk voor ontstane schade, gevolgschade of verlies van data als gevolg van het verstoorde gebruik.

8.6 THAR spant zich in het Platform zo goed mogelijk te beveiligen tegen onder andere virussen en malware. THAR is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

8.7 Als Gebruiker ben je aansprakelijk voor de schade die THAR lijdt als gevolg van oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het Platform en/of de Modules. 

9. Privacy

9.1 THAR handelt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

9.2 Bij registratie voor het verkrijgen van een Gebruikersaccount geef je uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van de noodzakelijke persoonsgegevens voor toegang tot het Platform en het volgen van de Modules.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Als Gebruiker mag je de informatie op het Platform en in de Modules slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met THAR is overeengekomen. Je mag content dus ook alleen afdrukken voor eigen oefening of studie en niet verder verspreiden of openbaar maken. Indien het gebruiksrecht en/of de toegang komt te vervallen, dient de informatie vernietigd te worden.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten of andere rechten die betrekking hebben op het Platform, de Modules of diensten van THAR zijn van THAR of heeft THAR door middel van een licentie verkregen.

10.3 Je mag de nimmer (de inhoud van) het Platform, de Modules of andere intellectuele eigendomsrechten overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik, tenzij je hiervoor schriftelijke toestemming van THAR hebt verkregen.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 Op alle diensten van THAR en met haar tot stand gekomen rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12. Overig en wijzigingen

12.1 THAR heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

12.2 Een gewijzigde versie van de voorwaarden wordt voordat deze in werking treedt op het Platform bekendgemaakt. Je stemt in met de aangepaste voorwaarden door akkoord te geven en het gebruik van het Platform voort te zetten.