Algemene voorwaarden THAR

Leerplatform voor bedrijven
1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

THAR: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thar Uitgeverij B.V., gevestigd te (4811 AA) Breda aan de Academiesingel 1 ingeschreven in het handelsregister onder 67834000. 

Klant: de rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met THAR en/of gebruik maakt van het Leerplatform en/of de diensten van THAR. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen THAR en Klant betreffende het beschikbaar stellen en het gebruik van het Leerplatform voor Klant en haar Medewerkers, alsmede de levering van alle overige overeengekomen diensten door THAR aan Klant. 

Leerplatform: het online leerplatform van THAR, waarop de met Klant overeengekomen modules, opleidingen en docenten beschikbaar worden gesteld. 

Deelnemer: een werknemer van klant of freelancer/zelfstandige zonder personeel werkzaam bij Klant of een door Klant van een derde ingeleende persoon.

Opleiding: de e-learning en/of cursussen en/of opleidingen en/of instructies, met daarbij behorende toetsen, generiek of voor Klant ontwikkeld, die door THAR via het Leerplatform aan Klant ter beschikking worden gesteld voor gebruik door Klant en Medewerkers van Klant. 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van THAR, al dan niet via het Leerplatform, alsmede op alle offertes van THAR en Overeenkomsten tussen THAR en Klant, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten.

2.2 Door THAR ingeschakelde derden, waaronder, docenten, hulppersonen en personeel, kunnen eveneens een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3. Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie en aanvaarding van de algemene voorwaarden door Klant, tenzij THAR onverwijld na aanvaarding herroept. Indien in de acceptatie door Klant voorbehouden of wijzigingen staan vermeld, komt de Overeenkomst pas tot stand nadat THAR de Klant schriftelijk heeft aangegeven in te stemmen met deze voorbehouden of wijzigingen.

4. Informatieverstrekking

4.1 Klant dient alle door THAR verlangde informatie tijdig en op de door THAR te bepalen wijze te verstrekken.

4.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan THAR verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. THAR is nimmer verplicht de verstrekte informatie op juistheid te controleren. Klant vrijwaart THAR voor alle schade of claims die voortvloeien uit enige onjuistheid in de verstrekte informatie of ongeoorloofde verstrekking van informatie.

4.3 THAR heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van THAR.

5. Toegang tot het Leerplatform 

5.1 THAR stelt Klant een beheerdersaccount beschikbaar voor de duur van de Overeenkomst. Klant kan daarmee onder de overeengekomen voorwaarden toegang krijgen tot het Leerplatform en deelnemers uitnodigen om een gebruikersaccount aan te maken.   

5.2 Iedere deelnemer kan slechts één gebruikersaccount aanmaken. Een gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij is gekoppeld aan één deelnemer. De toegang komt te vervallen indien de deelnemer niet langer werkzaam is voor Klant. 

5.3 Met een gebruikersaccount kan een deelnemer toegang krijgen tot het Leerplatform voor het raadplegen van opleidingsdata en/of het volgen van de door de Klant uitgenodigde e-learning en/of het inzien van informatie over een cursus of opleiding. Voor het aanmaken van het gebruikersaccount en het gebruik van het Leerplatform en (het volgen van) de e-learning gelden (aanvullende) gebruikersvoorwaarden. Klant en/of deelnemer kunnen zelf geen content plaatsen op het Leerplatform. 

5.4 Klant blijft verantwoordelijk voor de verplichtingen volgend uit de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en het gebruik van het gebruikersaccount door deelnemers. Klant staat ervoor in dat deelnemers geen misbruik van het gebruikersaccount maken. 

6. Beschikbaarheid van het Leerplatform en E-learning

6.1 Het Leerplatform is beschikbaar voor de Klant op “as is” basis, zonder dat er speciale aanpassingen op plaats vinden om tegemoet te komen aan specifieke eisen van Klant. Dat geldt ook voor standaard e-learning die generiek worden aangeboden. THAR is niet verplicht om bepaalde functies specifiek voor Klant te onderhouden, te wijzigen of toe te voegen aan het Leerplatform of dergelijke e-learning. THAR is te allen tijde gerechtigd om het Leerplatform en die standaard e-learning te (laten) wijzigen indien zij dit wenselijk acht.

6.2 Eventueel specifiek voor Klant te ontwikkelen e-learning en/of materiaal wordt altijd uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, waarbij geen resultaat wordt gegarandeerd. THAR gaat daarbij volledig af op de juistheid en volledigheid van de door Klant aangeleverde gegevens. Klant aanvaardt een voor hem ontwikkelde elearning en/of ander materiaal in de staat waarin deze zich op het moment van terbeschikkingstelling bevindt. Het bepaalde in deze voorwaarden geldt ook voor specifiek voor Klant ontwikkelde e-learning en/of ander materiaal.

6.3 THAR zich zal inspannen om het Leerplatform beschikbaar te houden en toegang te verschaffen tot de e-learning. Zoals nader is bepaald in artikel 12, garandeert THAR niet dat het Leerplatform en/of de e-learning te allen tijde toegankelijk of beschikbaar zullen zijn of beschikbaar zullen zijn zonder storingen of zonder onderbrekingen. THAR is niet aansprakelijk voor storingen, verstoring of verlies van prestaties.

6.4 THAR behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor aansprakelijk en/of schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing: a. het Leerplatform en/of Modules en/of overige informatie op het Leerplatform te verwijderen, verbeteren of anderszins te wijzigen; b. het Leerplatform en/of e-learning geheel of gedeeltelijk (tijdelijk of definitief) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.

6.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor de eigen faciliteiten die nodig zijn voor het gebruiken en de toegang tot het Leerplatform en/of de e-learning. THAR is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van die faciliteiten.

7. Helpdesk

7.1 Het Leerplatform biedt een helpdesk, via een zogenaamde chatfunctie, die in principe op werkdagen beschikbaar is tussen 08.00 uur en 22.00 uur. Klant en deelnemers kunnen daar vragen stellen. THAR spant zich in om vragen spoedig te beantwoorden, maar THAR geeft geen garantie voor het beschikbaar zijn van de helpdesk, een responstijd of het daadwerkelijk kunnen beantwoorden van vragen. THAR kan bovendien nadere voorwaarden stellen aan de beantwoording van vragen.

8. Onderhoud en updates

8.1 THAR kan de toegang van Klant en/of deelnemers tot het Leerplatform en/of de e-learning geheel of gedeeltelijk opschorten voor het uitvoeren van onderhoud alsook voor het doorvoeren van updates. THAR zal Klant op de hoogte brengen voordat de toegang van Klant en/of Medewerkers tot het Leerplatform en/of de e-learning wegens onderhoud of het doorvoeren van een update wordt opgeschort. THAR is onder geen beding verplicht om Klant en/of deelnemers enige financiële compensatie te betalen vanwege de opschorting van de toegang tot het Leerplatform en/of de e-learning voor het uitvoeren van onderhoud of updates.  

9. Wijziging en annulering

9.1 THAR heeft het recht om bij onvoldoende deelname cursussen te annuleren of cursusdata te wijzigen, dan wel om bij onvoorziene omstandigheden of overmacht cursussen te onderbreken. In zulke gevallen zal via goed overleg met de deelnemers naar alternatieven worden gezocht. THAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten voor de opdrachtgever die als gevolg van de wijziging veroorzaakt worden.

9.2 Annulering van een opleiding dient schriftelijk te gebeuren en door THAR schriftelijk te worden bevestigd.

9.3 Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de opeidingskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden.

9.4 Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding, of het niet verschijnen op de opleiding, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden.

9.5 Indien een opleiding geen doorgang kan vinden omdat de deelnemer wettelijke en/of cursusdocumenten vergeten is, draagt de klant alle daaruit voortvloeiende kosten.

10. Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst tussen THAR en Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

10.2 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

10.3 Bij het eindigen van de Overeenkomst komen alle gebruiksrechten van Klant te vervallen.

10.4 De gegevens van de Klant en de deelnemer worden na het eindigen van de Overeenkomst verwijderd nadat de bewaartermijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving of op grond van de gestelde eisen van relevante overheidsinstanties, zoals die van het CBR, is verstreken. Zijn deze regels niet van toepassing, dan zal THAR de betreffende gegevens verwijderen na het eindigen van de Overeenkomst.

10.5 Een verzoek tot het exporteren en ter beschikking stellen van deze gegevens zal THAR honoreren, voorzover THAR vaststelt dat dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Een en ander wordt in dat geval alleen verstrekt in de vorm van een zogenaamde JSON-file. THAR is niet gehouden ondersteuning te bieden bij het exporteren op andere wijze en/of het elders implementeren van de hier bedoelde gegevens. Gebruik van de file en de gegevens geschiedt op eigen risico. THAR garandeert niet dat de file kan worden gebruikt bij andere Leerplatformen of dat de file en/of gegevens geschikt is/zijn voor door de Klant beoogde gebruik.

11. Wijziging en meerwerk

11.1 Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

11.2 Indien Klant werkzaamheden of diensten wenst die buiten de inhoud van de Overeenkomst vallen, dan geldt dat als meerwerk. Deze werkzaamheden dienen door Klant te worden vergoed volgens de geldende tarieven van THAR.

11.3 Meerwerk geldt als een aanvulling op de Overeenkomst en zal zo veel als mogelijk schriftelijk worden bevestigd. THAR is niet verplicht om meerwerk uit te voeren.

12. Vergoeding en betaling

12.1 Klant is eenmalig een opstartvergoeding verschuldigd aan THAR zoals benoemd in de prijsopgave.

12.2 De vergoeding voor het gebruiken van e-learning is op basis van daadwerkelijke afnamen. De prijzen hiervan staan weergegeven in ons prijsoverzicht. De Klant ontvangt hiervan elke maand een factuur.

12.3 De vergoeding voor het huren van docenten is op basis van het aantal geboekte uren. De prijs hiervan wordt tijdens de boeking met de klant gecommuniceerd.

12.4 De vergoeding voor het boeken van een opleidingsplaats is op basis van een bedrag per deelnemer. De prijs hiervan wordt tijdig met de klant gecommuniceerd.

12.5 De vergoeding voor het afnemen van maatwerk is op basis van een project- of uurprijs. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt met de klant.

12.6 Klant zal facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan THAR voldoen op de door THAR aangegeven bankrekening. Alle bedragen zijn in Euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. THAR zal Klant een gespecificeerde factuur sturen met het verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

12.7 De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Klant en/of de deelnemers het Leerplatform en/of de e-learning gebruiken.

12.8 De prijzen voor het gebruik van opleidingen stelt THAR jaarlijks opnieuw vast. Het is THAR toegestaan tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

12.9 In geval van ingrijpende wijzigingen, waaronder wijzigingen die ontstaan op basis van aangepaste software van toeleveranciers – ter uitsluitende beoordeling van THAR – is THAR gerechtigd de kosten door te berekenen in de licentievergoeding en deze tussentijds aan te passen.

12.10 Indien THAR geen volledige betaling van Klant heeft ontvangen binnen de betalingstermijn, dan is Klant gelijk in verzuim. Klant zal dan de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn en is bovendien gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van het verschuldigde aan THAR te voldoen.

13. Optioneel: Licenties (onbeperkt e-learning)

13.1 Bij keuze voor onbeperkt e-learning is de Klant voor het gebruik van het Platform en de overeengekomen Modules per Medewerker per 12 maanden een licentievergoeding aan THAR verschuldigd. De licentievergoeding is gespecificeerd in de Overeenkomst en wordt ineens gefactureerd na ondertekening van de Overeenkomst. Ingeval de Overeenkomst wordt voortgezet, zal de licentievergoeding voor het nieuwe jaar ineens worden gefactureerd voorgaand aan de start van dat nieuwe jaar, zoals nader bepaald in artikel 13.3.

13.2 De licentievergoeding is verschuldigd ongeacht of de Klant en/of de Medewerkers het Platform en/of de Modules gebruiken. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder de voorwaarde dat de licentievergoeding (tijdig) is voldaan.

13.3 De licentievergoeding voor het gebruik van zal jaarlijks door THAR worden vastgesteld. De licentievergoeding voor de volgende kalenderjaren is steeds bij vooruitbetaling voor een heel jaar verschuldigd per verlengingsperiode.

13.4 THAR is verder gerechtigd de hoogte van licentievergoeding te wijzigen indien het daadwerkelijke aantal Medewerkers die het Platform en/of de Modules gebruiken op enig moment hoger is dan het in de Overeenkomst vastgelegde (maximum) aantal Medewerkers. THAR kan dit vaststellen op basis van eigen waarneming, maar is ook gerechtigd om eens per jaar een audit uit te (laten) voeren bij de Klant om het daadwerkelijke aantal Medewerkers vast te stellen. De Klant verplicht zich aan een dergelijke audit mee te werken. De kosten van de audit zijn voor rekening van THAR, tenzij komt vast te staan dat sprake is van een overschrijding van het in de Overeenkomst vastgelegde maximumaantal Medewerkers.

14. Geen garantie

14.1 Vanwege de generieke opzet van het Leerplatform en/of de e-learning als standaardproduct garandeert THAR niet dat het Leerplatform en/of de e-learning geschikt zullen zijn voor het specifiek door Klant beoogde gebruik.

14.2 THAR garandeert niet dat het Leerplatform en/of de Modules te allen tijde beschikbaar zijn voor Klant en/of juist functioneert zonder onderbrekingen of zonder enige storing. Dat geldt ook voor specifiek voor Klant ontwikkelde Modules en/of ander materiaal.

14.3 In voorkomend geval kan THAR het vaststellen of oplossen van eventuele problemen uitstellen tot een nieuwe versie van het Leerplatform en/of de Modules in gebruik wordt genomen. THAR garandeert niet dat gebreken in en/of problemen met het Leerplatform en/of de Modules worden verholpen.

14.4 Het Leerplatform en/of de Modules bevatten mogelijk interfaces met faciliteiten van derden of hyperlinks naar websites van derden. THAR heeft geen controle over of invloed op deze faciliteiten of websites en garandeert niet de werking of beschikbaarheid ervan. THAR is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

15. Persoonsgegevens

15.1 Via het Leerplatform worden persoonsgegevens van Medewerkers verwerkt. THAR voldoet bij de verwerking van persoonsgegevens aan de op haar rustende verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatie over de verwerking en het delen van persoonsgegevens door THAR is te lezen in de privacyverklaring van THAR, die op de website van THAR is gepubliceerd.

15.2 Klant staat ervoor in dat het gebruik en de verwerking van deze persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en dat zij toestemming of een wettelijke grondslag heeft voor de verwerking via het Leerplatform. Klant vrijwaart THAR in dit verband tegen iedere (rechts)vordering van betrokkenen.

15.3 Klant vrijwaart THAR voor aanspraken van betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

16. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

16.1 De dienstverlening trekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het op grond van de Overeenkomst of anderszins aan Klant ter beschikking gestelde, zoals het Leerplatform, Modules, bestanden, content, documenten, ontwerpen, etc., berusten uitsluitend bij THAR.

16.2 Het is de Klant niet toegestaan om het Leerplatform en de Modules, of delen ervan, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigingen of publiceren.

16.3 Klant heeft uitsluitend een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst, welke niet-exclusief, nietoverdraagbaar, niet-verpandbaar en nietsublicentieerbaar is. Dat geldt ook voor de in opdracht van Klant ontwikkelde Modules en/of ander materiaal.

16.4 Gelet op het bepaalde in artikel 14.1 is het THAR uitdrukkelijk toegestaan om ook de in opdracht van Klant ontwikkelde Modules en/of ander materiaal, geheel of delen ervan, te (her)gebruiken voor andere partijen.

17. Ontbinding

17.1 THAR is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant of een Medewerker verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Dit kan ook het geval zijn bij het uitblijven van tijdige betaling door Klant.

17.2 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement of beslaglegging ten laste van Klant, is THAR bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

17.3 Bedragen die THAR voor ontbinding of opzegging heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding of opzegging direct opeisbaar. Reeds door THAR ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dat geldt ook indien Klant de Overeenkomst ontbindt of opzegt.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Het Leerplatform en de Modules zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks garandeert THAR niet dat de informatie die op het Leerplatform en in de Modules wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is. THAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op het Leerplatform en/of de Modules, ook niet indien deze specifiek in opdracht van Klant zijn ontwikkeld.

18.2 THAR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van de toegang tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) het Leerplatform en/of Modules of de afhankelijkheid van de Gebruiker en/of de opdrachtgever van THAR van de informatie op het Leerplatform.

18.3 Verder is THAR niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals maar daartoe niet beperkt onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan THAR.

18.4 Mocht THAR desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan dan is deze aansprakelijkheid, uit welke hoofde en van welke aard dan ook, in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door THAR gesloten verzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van THAR beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis.

18.5 THAR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, imagoschade, verlies van (bedrijfs)gegevens, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen.

18.6 Andere of verdergaande aansprakelijkheid van THAR, uit welken hoofde ook, voor schade die Klant en/of een Medewerker lijdt door of in verband met THAR en/of het Leerplatform en/of het Modules, is uitgesloten.

18.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van THAR.

18.8 Iedere aansprakelijkheid jegens THAR komt te vervallen na een periode van één jaar na het ontstaan van de vordering. Dit laat verder onverlet de wettelijke verplichting van Klant om tijdig en binnen redelijke tijd te klagen.

18.9 Klant vrijwaart THAR tegen alle aanspraken van derden, waaronder Medewerkers, die samenhangen met of voortvloeien uit specifieke werkzaamheden voor Klant, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van THAR. 

19. Overmacht

19.1 THAR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, inclusief eventuele garanties, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

19.2 Onder overmacht aan de zijde van THAR wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop THAR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor THAR niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen het niet nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van THAR.

19.3 THAR kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt een situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan heeft ieder van partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij. Bedragen die THAR reeds heeft gefactureerd blijven verschuldigd.

20. Overdracht

20.1 Het is de Klant niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van THAR.

21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op alle diensten van THAR en met haar tot stand gekomen rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21.2 Geschillen tussen partijen, uit welke hoofde dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland – WestBrabant, locatie Breda.

22. Overig en wijzigingen

22.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door welke oorzaak dan ook nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

22.2 THAR heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden wordt op de website van THAR gepubliceerd.